Õpilasesindus
Kool

Õpilasesinduse koosseis 2019/2020 õppeaastal:

President Anete Liis Adul, 12. klass

Asepresident Carolin Raud, 12. klass

Kultuuriminister (1. -6. klass) Maria Susanna Piirimäe, 8B klass

Kultuuriminister (7. -12. klass) Jarek Terasma, 12. klass

Spordiminister (1. -6. klass) Ingrid Prii, 10. klass

Spordiminister (7. -12. klass) Robert Näär, 11. klass

Sotsiaalminister Nadežda Sergejeva, 12. klass

Haridusminister Anastasia Tumma, 9A klass

Siseminister Julia Raudkivi, 9A klass

ÕE liige Melissa Prožutinskaja, 12. klass

ÕE liige Claudia Saks, 8B klass

ÕE liige Sander Sepp, 11. klass

 

Loo Keskkooli õpilasesinduse põhikiri

I Üldsätted

1.1. Loo Keskkooli (edaspidi LKK) õpilasesindus (edaspidi ÕE) on 8.-12.klassi õpilastest moodustatud vabatahtlik kooli võimuorgan

  • ÕE juhindub oma tegevuses kokkulepetest kooli juhtkonna ja ÕE vahel, kooli ÕE põhikirjast, LKK dokumentidest, Jõelähtme valla õigus-ja haldusaktidest ning Eesti Vabariigi kehtivatest seadlusandlustest
  • ÕE ei ole juriidiline isik
  • ÕE on moodustatud määramata ajaks
  • ÕE võib vastavalt vajadusele oma põhikirja täiendada või  parandada
  • ÕE põhikirja kinnitavad ÕE president, kooli huvijuht ja kooli direktor
    7. Käesolev põhikiri on avalik dokument ja on üleval kooli kodulehel www.lookool.ee

II ÕE eesmärgid

2.1. Muuta koolielu paremaks ja huvitavamaks vastavalt oma võimetele ning võimalustele 2.2. Kaitsta kõigi  LKK õpilaste huve ning aidata lahendada probleeme oma võimete kohaselt
2.3. Aidata kaasa ning korraldada ise ülekoolilisi sündmusi
2.4. Jätkata või ka luua uusi  kooli traditsioone
2.5. Aidata korraldada ning läbi viia klassiaktiivide koosolekuid, infovahetunde
2.6. Kaitsta ning  esindada  LKK  õpilasi kooli juhtkonna, hoolekogu ja õppenõukogu ees
2.7. Esindada LKK väljaspool õppeasutust

III ÕE kohustused

 

3.1.  Esindada kõiki LKK õpilasi nii koolis kui ka väljaspool kooli

3.2.  Juhinduda oma tegevuses ÕE põhikirjast, üldtööplaanist ja vastuvõetud otsustest

3.3. Järgida oma tegevuses LKK põhimäärusest ja kehtestatud kodukorrast

3.4. Pidada kinni kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkulepetest

3.5. Vastutada ÕE poolt korraldatud ürituste eest

3.6. Osaleda ja avaldada oma arvamust ÕE koosolekutel

3.7. Esindada õpilasi kooli hoolekogu koosolekutel ja tervisenõukogus

3.8. Täita ÕE koosolekul kinnitatud ametikohustusi kuni vastava otsuseni

3.9. Tagada ÕE järjepidevus, kaasates nooremate klasside  õpilasi

 

IV  ÕE õigused

 

4.1. Esindada kõiki LKK õpilasi nii koolis kui ka väljaspool kooli

4.2. Osaleda ja avaldada oma arvamust ÕE koosolekutel

4.3. Esindada LKK õpilasi kooli hoolekogus, kooli tervisenõukogus ja vajadusel ka kooli õppenõukogus, kui on  vaja õpilase huve kaitsta

4.4.  Algatada uusi traditsioone, ettevõtmisi, sündmusi ning teha korjandusi vastavalt ÕE koosolekul vastuvõetud otsustele

4.5. ÕE liikmel on õigus valida ning olla ise valitud  ÕE presidendiks

4.6. Tutvuda ning teha parandusi või  täiendusi LKK põhimäärusesse ning kodukorda

 

 V Sisekorraldus ja juhtimine

 

5.1. ÕE tegevuse aluseks on  LKK ÕE põhikiri

5.2. Põhimäärus võetakse vastu ÕE juhatuse koosolekul lihthäälte enamusega

5.3. Põhikiri jõustub pärast selle kinnitamist LKK direktori, huvijuhi ja ÕE presidendi poolt

5.4. ÕE president valitakse iga  õppeaasta alguses ÕE esimesel koosolekul lihthäälteenamusega

5.5. ÕE presidendi valimine on koosolekul avalik ja toimub lihthäälteenamuses

5.6. ÕE juhatusse kuulub 7-11 liiget

5.7. President valib meeskonna:

5.7.1. asepresident

5.7.2. sekretär

5.7.3. kultuuriminister 1.- 4. kl.

5.7.4. kultuuriminister 5.- 12. kl.

5.7.5. spordiminister 1.- 4. kl.

5.7.6. spordiminister 5.-12. kl.

5.7.7. haridusminister

5.7.8. sotsiaalminister

5.7.9. siseminister

 

 

 VI ÕE presidendi kohustused ja õigused


6.1. Jaotab liikmete vahel tööülesanded, vajadusel jaotab liikmete vahel ülesanded uuesti

6.2. Kutsub kokku ÕE koosolekud

6.3. Korraldab ja viib läbi ÕE koosolekud vähemalt korra kuus (kui ei ole otsustatud teisiti)

6.4. Kinnitab oma allkirjaga kõik ÕE koosolekute protokollid, jälgib otsuste täitmist

6.5. Võib tagandada ÕE  liikme ametist, kui viimane ei täida oma kohustusi

6.6 .Esindab LKK õpilasi koolis, väljaspool kooli ning  LKK  hoolekogus

 

 VII ÕE asepresidendi kohustused ja õigused

 

  • Asendab ÕE presidenti viimase puudumisel
  • Vastutab koosolekute protokollide olemasolu eest, vajadusel saadab koosolekute protokollid edasi kõigile ÕE liikmetele ja huvijuhile

 

VIII ÕE liikmete õigused ja kohustused

 

8.1. Pidada kinni LKK  ÕE kinnitatud põhikirjast

8.2. Avaldada oma arvamust ja lisada vajadusel koosolekute päevakorda lisapunkte

8.3. Õigus ja kohustus oma ministeeriumi liikmeid kokku kutsuda vähemalt kord kuus

8.4. Õigus ja kohustus  jagada oma ministeeriumi liikmetele infot ja  tööülesandeid

 

IX ÕE protokollid

 

9.1. Kõik ÕE  koosolekud  protokollitakse koosolekul valitud protokollija poolt

9.2. Kõik  vastuvõetud otsused  fikseeritakse protokollis ( vastutaja nimi, kuupäev jne.)

9.3. Protokollid säilitatakse paberkandjal, kus on  koosoleku juhataja ja protokollija allkirjad

9.4. Koosoleku protokollija saadab protokollid kõigile ÕE liikmetele ja  ka huvijuhile, kes kõik saadud protokollid salvestab digikausta ÕE protokollid

9.5.Koosolekut juhatab ÕE president või tema puudumisel asepresident

 

X  Tegevuse  lõpetamine

10.1. LKK ÕE tegevuse lõpetamine peab olema põhjendatud

10.2. ÕE tegevus lõpetatakse, kui 51% ÕE liikmetest sellega nõustub

LKK ÕE president                LKK huvijuht                        LKK direktor

Anete Liis Adul                     Rozeta Meos                          Ants Rebane

 

 

 

Kinnitatud Loo Keskkoolis

16.10.2018