Õpilasesindus
Kool

ÕE president Anete Liis Adul 10.kl.

ÕE asepresident Robert Näär 9B

Sekretär Kaili Kirt 9A

Siseminister Jarek Terasma 10.kl.

Sotsiaalminister Ralf Johannes Paldermaa 9B

Kultuuriminister 1.- 6.kl. Nadežda Sergejeva 10.kl.

Kultuuriminister 7.- 12.kl. Carolin Raud 10.kl.

Spordiminister 1.- 6.kl. Rasmus Rannala 9A

Spordiminister 7.- 12.kl. Karmo Viherpuu 9A 

 

 

Loo Keskkooli õpilasesinduse põhikiri
I Üldsätted
1.1. Loo Keskkooli (edaspidi LKK) õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli 8.-12. õpilaste poolt moodustatud vabatahtlik kooli võimuorgan
1.2. ÕE lahendab õpilaste probleeme oma võimete kohaselt
1.3. ÕE aitab korraldada ja korraldab ise ülekoolilisi üritusi
1.4. ÕE juhatuse aitab korraldada ja läbi viia klassiaktiivide koosolekuid
1.5. Käesolev põhikiri on avalik dokument ja on kooli kodulehel www.lookool.ee.


II ÕE eesmärgid
2.1. Muuta koolielu paremaks
2.2. Traditsioonide jätkamine ja arendamine, vajadusel uute loomine
2.3. Kaitsta ja esindada LKK õpilasi kooli juhtkonna, hoolekogu ja õppenõukogu ees
2.4. Tähelepanu pööramine õpilase-õpetaja omavahelistele suhetele ja lahenduste leidmisele vaidlusküsimustes
2.5. LKK esindamine väljaspool õppeasutust


III ÕE õiguse ja kohustused
3.1. Täita eesmärke
3.2. Vajadusel algatada korjandusi oma eesmärkide elluviimiseks
3.3. Õigus kutsuda kooliseaduse rikkujat korrale
3.4. Vastutada ÕE poolt korraldatud ürituste eest
3.5. ÕE on õigus korraldada kinniseid ja avatuid koosolekuid
3.6. ÕE juhatuse liikmed peavad täitma oma ametikohustusi, vastasel juhul ei saa olla enam juhatuse liige
3.6. Tagada ÕE järjepidevus, kaasates nooremaid õpilasi
3.7. ÕE liikmed hangivad info ja edastavad selle õpilastele


IV Sisekorraldus ja juhtimine
4.1. ÕE tegevuse aluseks on LKK ÕE põhikiri
4.1.1. Põhimäärus võetakse vastu ÕE juhatuse koosolekul lihthäälte enamusega
4.1.2. Põhikiri jõustub pärast selle kinnitamist LKK direktori, huvijuhi ja ÕE presidendi poolt
4.2. ÕE liikmed valivad enda seast salajasel hääletusel presidendi
4.3.1. LKK ÕE juhatusse kuuluvad:
4.3.1.1 president
4.3.1.2. asepresident
4.3.1.3. sekretär/ protokollija
4.3.1.4. kultuuriminister
4.3.1.5. spordiminister
4.3.1.6. välisminister
4.3.1.7. siseminister
4.3.1.8. projektijuht
4.4 ÕE presidendi kohustused ja õigused:
4.4.1. Jaotada liikmete vahel tööülesanded, vajadusel jaotab liikmete vahel ülesanded uuesti
4.4.2. Esindab LKK õpilasi kooli hoolekogus, kuulub hoolekokku hääleõigusliku liikmena
4.4.3. Teavitab ÕE juhatuse liikmeid koosolekutest
4.4.4. Korraldab ja viib läbi juhatuse koosolekuid nädalas korra( kui ei ole otsustatud teisiti )
4.4.5. President kinnitab oma allkirjaga kõik ÕE otsused, protokollid
4.4.6. ÕE president võib vabastada juhatuse liikme ametist, kui viimane ei täida temale pandud kohustusi
4.5. ÕE asepresidendi kohustused ja õigused:
4.5.1. Kuulub kooli tervisenõukogusse hääleõigusliku liikmena
4.5.2. Asendab ÕE presidenti viimase puudumisel
4.6. Juhatuse liikmete õigused ja kohustused:
4.6.1. Pidada kinni LKK ÕE põhikirjast
4.6.2. Õigus lisada koosolekute päevakorda lisapunkte
4.6.3. Õigus ja kohustus oma ministeeriumi liikmeid kokku kutsuda kord kuus
4.6.4. Õigus jagada oma ministeeriumi liikmetele jooksvalt tööülesandeid

4.7. ÕE koosolekud protokollitakse vähemalt kord kuus.
4.8. Kõik otsused fikseeritakse protokollis.
4.9. Protokollid säilitatakse paberkandjal koosoleku juhataja ja protokollija allkirjaga
4.10. LKK ÕE valimised toimuvad iga õppeaasta viimasel trimestril üldkogul
4.10.1. LKK ÕE juhatusse saavad kandideerida 8.-11. klassi õpilased
4.10.2. ÕE valimisel saavad hääle anda 2.-12. klassi klassivanemad ja klassivanemaabid lihthäälte alusel


V Tegevuse lõpetamine
5.1. LKK ÕE tegevuse lõpetamine peab olema põhjendatud
5.2. ÕE tegevus lõpetatakse, kui 51% ÕE liikmetest sellega nõustub
LKK ÕE president LKK huvijuht LKK direktor
Roland Rikolas Rozeta Meos Ants Rebane

Kinnitatud Loo Keskkoolis
10.03.2016