Õppeaasta eesmärgid
Kool
  1. Saavutatud õppe- kasvatustöö tulemuste kinnistamine ja edasiarendamine.
  2. Erivajadustega õpilaste märkamine ja
  3. Õpetajate digipädevuste arendamine.
  4. Õppetöö kohandamine juurdeehitusega seotud väljakutsetega.
  5. Koostöö parendamine lapsevanematega.