Õppeaasta eesmärgid
Kool

1. Saavutatud õppe- kasvatustöö tulemuste kinnistamine ja edasiarendamine.
2. Erivajadustega õpilaste märkamine ja toetamine.
3. Õppetöö kohandamine uute ja paranenud oludega.
4. Koostöö parendamine lapsevanematega.