KIVA
Kool

Alates 2015-2016 õppeaastast on Loo Keskkool liitunud KiVa programmiga.
KiVa, mis tuleneb sõnadest kiusamisvaba kool on tõenduspõhine kiusamisvastane programm, mis on loodud Turu Ülikoolis. KiVa programm sisaldab nii universaalseid ehk ennetavaid kui juhtumipõhiseid tegevusi kiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks. Universaalsed tegevused on suunatud kõigile koolis õppivatele õpilastele. Need sisaldavad praktilisi harjutusi ja arutelusid, mida tehakse grupinormide mõjutamiseks ning selleks, et kujundada kõigis lastes valmisolek konstruktiivselt käituda, võtta vastutust ohvri toetamise eest selle asemel, et oma passiivsuse või varjamatu  heakskiiduga kiusamist julgustada. Sekkumine toetub arusaamale, et kiusamise jätkumise või lõppemise osas on oluline roll just kõrvalseisjatel ja nende suhtumisel – seega puudutab programm igat last koolis.
KiVa programmi sihtgrupp on põhikooli I ja II aste ehk õpilased 1.-6. klassini. Pilootaastal viiakse temaatilised tunnid läbi kõikides klassides, edaspidi 1. ja 4. klassis. Koolis moodustatakse KiVa meeskond, kes lahendab operatiivselt kiusamisjuhtumeid. Oluline roll on ka õpetajatel, kes läbivad vastava ettevalmistuse ning viivad aasta jooksul läbi 10 paaristundi (2-45 min), kus arutatakse kiusamisega seotud teemasid. Õpetajat toetab selles väga põhjalik ja läbimõeldud õppematerjal.
KiVa tegemistega saab tutvuda programmi kodulehel:
http://www.kivaprogram.net/estonia
Programmi tegemistesse on kaasatud ka lapsevanemad. Programmi kodulehel on avaldatud miniõpik lapsevanematele, kus antakse juhtnööre, kuidas kiusamist märgata ja kuidas oma lapsega antud teemadel rääkida. http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/