Väikeklass
Kool

Loo Keskkoolis on sellel õppeaastast loodud 1. ja 2. kooliastme õpilastest liitklassina toimivad kaks väikeklassi. Väikeklassis õpib kuni 4 õpilast, kes vajavad õpitulemuste saavutamiseks suuremat individuaalset tähelepanu ja rahulikumat keskkonda. Põhiaineid õpitakse individuaalselt või väikeses grupis. Toetamaks õpilaaste sotsialiseerumist ja taasintegreerumist kollektiivi, toimuvad muusika ja kehalise kasvatuse tunnid siiski koos suure klassiga.