Projektid

Loo kool osaleb järgmistes projektides:

Võrgustikuülese tugiteenuste osutamise mudel TUKI

Projekti „Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks“ ettevalmistav periood on lõppenud ning jõudnud piloteerimise etappi. Projektis osalevad 6 Ida-Harju omavalitsust, arendades koostöös teenuste rakendamise mudelit, mis aitab ennetada koolist väljalangevuse riski läbi varajase märkamise, sekkumise ning valdkondadeülese koostöö.

Projekti eesmärk on suurema tähelepanu pööramine nendele lastele, kes erinevatel põhjustel   (nt kiusamine, õpiraskused, terviseseisund, kodune olukord) võivad koolikohustuse täitmisega raskustesse sattuda. Võrgustikuülese koostöö toetamiseks on lisaks haridusasutuste tugispetsialistidele kaasatud omavalituse lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad ning politsei- ja tervishoiusüsteem.

Koostöömudeli testimise periood kestab 01.09.2023-31.03.2024.

Iga haridusasutus on oma meeskonnaga loonud mudeli, mida hakatakse rakendama sihtrühma toetamiseks. Sihtrühma valikul on lähtutud põhimõttest, et probleemide varajane märkamine ja kiire sekkumine vähendavad tulevikus riske tõsisemate probleemide tekkimisel ning aitavad ennetada koolist väljalangevust.

Jõelähtme vallas on sellest põhimõttest lähtuvalt valitud sihtrühmaks lasteaedade eelkoolieelsete rühmade lapsed ja koolide esimeste ning teiste klasside õpilased.

Igas valla haridusasutuses on üks tugispetsialist, kes kuulub TUKI projekti võrgustikku ja on asutuses piloteerimisperioodi eestvedaja Loo Keskkoolis kuulub TUKI projekti võrgustikku ja on asutuses piloteerimisperioodi eestvedaja HEV koordinaator Karin Indov, katrin.indov@lookool.ee

Projekti toetajad:

Projekti partnerid:

Liikuma kutsuv kool

Alates 2018/2019 õppeaastast oleme liitunud Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabori poolt loodud projektiga „Liikuma kutsuv kool“.

Projekti peamisteks eesmärkideks on:

  • vähendada Eesti laste passiivset istumisaega ja suurendada liikumisaktiivsust koolipäevas;
  • motiveerida lapsi liikuma nii vahetundides kui ka peale koolitundide lõppu läbi mänguliste tegevuste.


Kooli töötajatel on võimalus osaleda koolitustel ja seminaridel, kus jagatakse kogemusi ja käsitletakse laste koolipäeva liikumisaktiivsuse suurendamise võimalusi. 
Meie koolis on kaasatud juba nii kooli juhtkond, paljud õpetajad kui ka tugipersonal.

Lähemalt saad liikuma kutsuva kooli projektiga tutvuda veebiaadressil https://www.liikumakutsuvkool.ee/

VEPA

VEPA Käitumisoskuste Mäng on meetodite kogum, mida õpetaja saab kasutada tunnis õpitegevust katkestamata. VEPA loob klassis positiivse ja toetava õhkkonna ning aitab lastel keskenduda õppimisele.

VEPA arendab õpilaste enesejuhtimise oskust ja sotsiaalseid oskusi. VEPA on lahe mäng, mis toob kooliellu rahu ja rõõmu.

VEPA on rahvusvaheliselt tunnustatud ja tõenduspõhine ennetusprogramm, mis vähendab noorte riskikäitumist ja mõjutab positiivselt laste elukäiku.

Vaata lisaks https://www.vepa.ee/

Vaikuseminutite noorteprogramm

Vaikuseminutite noorteprogrammi viidi läbi 2018/19 õppeaastal 8. ja 9. klassis.

Vaikuseminutite noorteprogrammi eesmärk on toetada kogemuslike tegevuste kaudu positiivse muutuse tekkimist noorte tähelepanu ja enesejuhtimise oskustes:

♦     treenida õpilaste võimet oma tähelepanu tahtlikult juhtida ja keskenduda;
♦     õpetada toime tulema võimalike pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega, et hoolitseda enda vaimse tervise ja heaolu eest;
♦     kasvatada võimet oma emotsionaalset seisundit teadvustada ja reguleerida ning mitte jääda negatiivsete mõttemustrite ohvriks;
♦     kujundada heatahtlikku ja tähelepanelikku hoiakut, mis aitab leida loovaid ja kõigi suhtes hoolivaid lahendusi.

Täpsem info http://vaikuseminutid.ee/noorteprogramm/

Loo Keskkooli õpetajad jätkavad tundides Vaikuseminutite harjutuste läbiviimist järgnevatel õppeaastatel.

KEAT: Kaitse end ja aita teist

Ohutusprojekt “Kaitse end ja aita teist” on põhikooli õpilastele mõeldud koolitus, mis käsitleb pääste, politsei ja esmaabi valdkonda. Loo Keskkool 6. klassid osalevad selles aastast 2009.

Projekti raames toimuvad koolis pääste- ja politseiteemalised koolitused ning raudteeohutuse ja esmaabi andmise õpetus.

Kevadeti lõppeb projekt võistluspäevaga Politsei- ja piirivalvekolledžis Murastes, kus korratakse üle teooriatundides õpitu, tehakse temaatilisi teatevõistlusi ja viiakse läbi muid lõbusaid tegevusi. Teemad laagris: elektriohutus, lõhkekehad, pääste (tuli, vesi), esmaabi, vigastuste ennetamine, raudteeohutus (OLE), politsei: liiklus – jalakäija, jalgrattur, liiklusmärgid; seadusandlus, maanteeameti esitlus pöörlev auto, kaitseliidu tegevus.

DSD: Deutsches Sprachdiplom der Kulturministerkonferenz

Loo Keskkool on nende väheste Eesti koolide hulgas, kellele on antud õigus ette valmistada ja läbi viia DSD keeleeksameid.

DSD ( Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz) on rahvusvaheline eksam, mida korraldab ja viib läbi Saksa Riik koos Eestis asuva tugimeeskonnaga ja mille tulemusel saadud diplom on tõenduseks saksa keele omandamise kohta. Diplomeid tunnustakse rahvusvaheliselt ja need ei aegu.

Meie koolis on võimalik sooritada mõlema astme – DSDI ja DSDII – eksamit.

DSDI annab tunnistuse A2 või B1 keeletaseme saavutamisest ja võimaldab alustada õpinguid Saksamaal.

DSDII annab kinnitust B2 või C1 keeleoskusest ning ülikooliküpsusest, eksami sooritanutele avaneb võimalus õpingute jätkamiseks Saksamaa ülikoolides.

DSD eksamit aktsepteeritakse Eestis riigieksamina ja Loo Keskkoolis ka koolieksamina.
DSD eksam koosneb neljast osast, milleks on lugemine, kuulamine, kirjalik ja suuline eneseväljendus.

Oberschule Loo liegt 12 km im Osten von Tallinn, der Hauptstadt von Estland, entfernt. Die Schule ist 1982 als Kindergarten und Grundschule gegründet worden. Seit 1988 ist die Schule eine Oberschule. Seit 2004 gehört unsere Schule zu den DSD-Schulen in Estland. Das Schulgebäude ist neu und modern. Wie in meisten Landschulen in Estland, kommen auch bei uns viele Schüler und Schülerinnen mit dem Schulbus zur Schule. An unserer Schule lernt man Englisch, Russisch und Deutsch als obligatorische Fremdsprachen. Dazu kann man fakultativ Finnisch lernen. Im Gymnasium können die Schülerinnen und Schüler zwischen zwei Fachrichtungen wählen. Die erste Wahl ist Realfächer und Technologie und die zweite geisteswissenschaftliche Fächer und Sprachen.

Wir haben viele schöne Traditionen, worauf wir stolz sind – z. B. Abende der Großeltern, Fächerwochen und überschulische Quiz-Wettkämpfe. Besonders wichtig für uns ist aber die 20-jährige Freundschaft mit dem Ostalb-Gymnasium in Bopfingen, Deutschland.

Die Schüler und Schülerinnen nehmen an den zahlreichen internationalen Projekten teil, wie z.B. das Projekt „Schulische Gesamtsprachencurricula PlurCur”, Comeniusprojekte, deutschsprachige eTwinning-Projekte, die gesundheitsfördernde Schule, und natürlich die Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“.

TEK: Tervist edendav kool

Loo Keskkool kuulub Tervist Edendavate Koolide (TEK) võrgustikku 1996. aastast.

Liikumise Tervist Edendav Kool ideede aluseks on 10 põhiprintsiipi:
1. demokraatia rakendamine ja osalus;
2. õiglus ja kättesaadavus;
3. võimestamine ja tegevuspädevus;
4. jätkusuutlikkus;
5. õppekavapõhine tervise edendamine;
6. õpetajakoolituse tagamine;
7. koolikeskkond;
8. koostöö ja partnerlus;
9. kogukonna kaasamine;
10. tulemuste hindamine.’

TEKi keskseks mõtteks on koolikeskkonna kujundamine kõigi kooliga seotud inimeste poolt selliseks, et kõigil oleks meeldiv ja hea koolis õppida või töötada.

Vaata lisa: https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/tervist-edendavad-koolid

Saksa sõpruskool

Alates aastast 1994 on toimunud Loo Keskkooli ja Ostalb – Gümnaasiumi vahel iga-aastane õpilasgruppide vahetus. Saksa poolelt on olnud selle eduka pikaaegse projekti eestvedajaks emakeele- ja eetikaõpetaja Nikolaus Egetenmayer, meie koolis on üle 20 aasta sama tööd teinud saksa keele õpetaja Helgi Org.
Iga aasta suvel sõidab kümme edukalt saksa keelt õppivat Loo keskkooli õpilast Lõuna -Saksamaale Bopfingenisse külastama Ostalb – Gümnaasiumi. Bopfingenist, mis asub Baden-Württembergi Liidumaal, pole kaugel Stuttgart, München, Alpid…
Külaskäikude ajal on meie õpilasi viidud Schwarzwaldi ja Neuschwansteini Baierimaal ja ka Bodensee pole meile tundmatu mõiste. Samal ajal on koos võõrustajatega õnnestunud käia väljaspool Saksamaad – Prantsusmaal ja Austrias.
Eestlased on Saksamaal alati olnud väga oodatud. Nii kooli direktor kui Bopfingeni linnapea on korraldanud meie gruppidele vastuvõtte. Õpilased on alati elanud kohalike laste peredes, mis veelgi paremini aitab end kurssi viia selle maa eluga. Lõuna-Saksamaa loodus ja linnad ning külad on väga ilusad, nii et õpilased on sakslaste poolt korraldatud väljasõitudega jäänud erakordselt rahule.
Vestlused selle üle, kuidas toimib koolisüsteem nii Eestis kui Saksamaal, jätkuvad sügisel, kui sakslased tulevad meile külla. Üheskoos võrreldakse haridussüsteeme, külastatakse õppetunde, viibitakse erinevatel üritustel. Siin elavad sakslased meie õpilaste peredes, Jõelähtme vald korraldab nii külalistele kui Loo kooli õpilastele vastuvõtu ning koos tutvutakse meie valla vaatamisväärtustega. Külaskäik Riigikokku ja Lahemaa Rahvusparki, tutvumine Tallinna muuseumidega – need on ainult mõned ettevõtmised meie poolt pakutavast programmist.
Kõige tähtsam on, et õpilastel on suurepärane võimalus erinevate keelte, eriti saksa keele praktiseerimiseks ja uute sõprade leidmiseks. Paljudel juhtudel jätkub sõprus tänaseni, nii et see on end igati õigustanud projekt.
Keel on see, mis ehitab sildu. Kultuur on see, mis liidab ja tugevdab suhteid nii õpetajate kui õpilaste vahel.

eTwinning

eTwinning on Euroopa koolide kogukond –  vaba ja turvaline internetikeskkond, mis on loodud õpetajate ühendamiseks ja koostööprojektide, ning ideede jagamiseks kogu Euroopas. Koolid, kes selles kogukonnas osalevad, saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua.
eTwinning käivitati 2005. aastal Euroopa Komisjoni eÕppe programmi raames ning on alates 2014. aastast kindel osa Erasmus+, EU hariduse, väljaõppe, noorte ja spordiga tegelevast programmist. eTwinningu keskset kasutajatuge juhib European Schoolnet, mis kujutab endast rahvusvahelist partnerlust 31 Euroopa haridusministeeriumi vahel ning mille eesmärk on edendada haridust Euroopa koolide, õpetajate ja õpilaste seas.
eTwinningu portaal (www.etwinning.net) on tegevuses osalejatele peamine kohtumispaik ja töökeskkond. Portaal on saadaval 28 keeles ning koolid üle Euroopa on teinud üle 5462 projekti (2014). 
2015.aastal tähistati eTwinningu 10. sünnipäeva ka meie koolis.

Vaata lisa: https://www.etwinning.net


Loo kooli õpilaste eTwinningu projektid:

2018/19
FRÜHLING AUS MEINEM FENSTER
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, Szydłowiec, Poola
Özel Bahçeşehir Koleji Balıkesir, Karesi, Türgi 
Loo Keskkool, 4.klassi saksa keele rühm, Eesti

2017/18
DAS SIND WIR
Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego, Płock, Poola
Rahmi Kula Anadolu Lisesi, Karesi, Türgi 
IX. gimnazija, Zagreb, Horvaatia
IES PUERTO DEL ROSARIO, Puerto del Rosario, Hispaania 
Loo Keskkool, 8.klass saksa keele rühm, Eesti

KINDER MACHEN OLYMPIA
Grundschule Bestensee, Bestensee, Saksamaa 
Gemeindeschule Raeren, Raeren, Belgia
Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, Kroměříž, Tšehhi 
VS Klosternueburg-Kierling, Klosterneuburg, Austria
Szkoła Podstawowa im. A. Fiedlera w Czapurach, Czapury, Poola
Loo Keskkool, 3.klassi saksa keele rühm, Eesti 

2016/17
DU UND ICH
Poola, Varssavi Zespół Szkól nr 32,
Poola, Ostrzeszów, Zespół Szkół Nr 2,
Horvaatia, Zagreb, IX. gimnazija
Itaalia, Aversa (CE), Liceo Statale “N. Jommelli”,
Belgia, Borsbeek, Sint-Jozefsinstituut
Eesti, Loo keskkool, 8B klass
Selle projekti eest anti meie koolile  Euroopa kvaliteedimärk ja Eesti projektivõistluses vabariigis 3.koht.

LET’S SING “HAPPY BIRTHDAY”
Portugal, Luz – Mourão, E.B.1 de Luz
Malta, Qormi, St Ignatius College Qormi SS
Eesti, Loo Keskkool, 3B klass


2015/16

Hallo, neue Freunde!/ Tere, uued sõbrad!
Horvaatia, IX. gimnazija, Zagreb
Poola, CIX LO im. H. Modrzejewskiej, Warszawa 
Eesti, Loo Keskkool
Food at Christmas time/ Jõulutoidud
Gruusia, Kutaisi N31 Public School, Kutaisi 
Portugal, E.B.1 de Luz, Luz – Mourão 
Malta, St Ignatius College Qormi SS, Qormi 
Eesti, Loo Keskkool 
 

2014/15
BEI-SPIEL/ KOOSMÄNG – kaitstud 8. klassi loovtööna
 Läti, Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu novads 
Poola, Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1, Nowy Sącz 
Horvaatia, IX. gimnazija, Zagreb 
Eesti, Loo Keskkool

2013/14
Ich und meine Schule/ Mina ja minu kool

Rumeenia, Scoala nr 17 “Pia Bratianu”, BUCHAREST 
Slovakkia, Základná škola Dr. Janského č.2, Žiar nad Hronom ZŠ s MŠ Jarná, Poprad ja  Základná škola Andreja Kmeťa ul. M.R.Štefánika 34, Levice 
Poola, Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie, Barcin 
Soome, Mankkaa Secondary School, Espoo 
Kreeka, 1st Gymnasium of Chalkida, Chalkida,  Gymnasio Skydras, Skydra, 1st Gymnasium of Chalkida, Chalkida ja 2ο Gymnasium Stavroupolis, Stavroupoli, Thessaloniki 
Eesti, Loo Keskkool 
Alt und jung zusammen/Vanad ja noored üheskoos

Bulgaaria, Highschool Dr. Ivan Panov, Berkovitsa
Türgi, Özel Beylikduzu Okyanus College, Beylikduzu/Istanbul 
Eesti, Loo Keskkool    

        
2012/13
Ostern – Postkarte mit Wünschen/ Lihavõttesoovidega postkaardid

Poola, Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie, Barcin, 
Szkoła Podstawowa nr 2 we Włocławku, Włocławek, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupicy, Jedlnia-Letnisko ja  
Gimnazjum im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach, Komorniki 
Tsehhi, Základní škola Hluk, Hluk 
Prantsusmaa, Collège Alfred Mézières, Jarny 
Slovakkia, Základná škola s materskou školou Bojnice, Bojnice  ja Základná škola Andreja Kmeťa ul. M.R.Štefánika 34, Levice  
Eesti, Loo Keskkool

Achtung – Schulspaß!/ Tähelepanu – koolirõõm! – kaitstud 8. klassi loovtööna

Bulgaaria, Highschool Dr. Ivan Panov, Berkovitsa
Horvaatia, OŠ Ante Starčevića Lepoglava, Lepoglava 
Poola, Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza, Brzeziny 
Eesti, Loo Keskkool

24 Tage bis Weihnachten/24 päeva jõuludeni  – autasustatud kvaliteedimärgiga

Kreeka, 1st High School of Ilioupolis, Athens  
Poola, Przedszkole nr 8, Zabrze ja Przedszkole Miejskie nr 110, Łódź 
Leedu, Ąžuoliuko’ mokykla, Jurbarkas
Austria,  Höhere Lehranstalt Für Mode/Bildungsanstalt für Kinderpädagogik Wr. Neustadt 
Saksa, Internationale Kita “Hohe Straße”, Frankfurt, Bergen-Enkheim
Prantsusmaa, Ecole Champ Manon Condorcet, YVRE L’EVEQUE 
Bulgaaria, ОДЗ ” Валентина Терешкова”, Пазарджик Bulgaaria
Eesti, Loo Keskkool