Õpiabi

HEV koordinaator: Katrin Indov
E-post:
katrin.indov@lookool.ee

Eripedagoog: Kerli Naruzbek
E-post: kerli.naruzbek@lookool.ee

2.11 ÕPILASTE JUHENDAMINE JA HEV ÕPILASTE ÕPPEKORRALDUSE PÕHIMÕTTED.

(1) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtub Loo Keskkool kaasava õppe põhimõtetest, mille kohaselt õpib haridusliku erivajadusega õpilane üldjuhul tavaklassis koolis kehtestatud õppekava alusel ja õpilase erivajadusega arvestades.
(2) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtub kool esmatasandi ennetuse põhimõttest, kus põhirõhk on klassitasandil tehtaval tööl õpilase individuaalsuse varajasel toetamisel ning tema erivajaduste märkamisel. Vajadusel rakendab kool võimalikult varajasi ja efektiivseid sekkumismeetodeid koolitasandil eelkõige õpihuvi säilitamiseks ning käitumise toetamiseks. Vajadusel kaasatakse pere või kooli algatusel spetsialistid väljastpoolt kooli.
(3) Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilane on I-XII klassi õpilane, kelle õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemal viibimine või koolis edasijõudmiseks õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis, õppe kestvuses, õppekoormuses, õppekeskkonnas (õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid), taotletavates õpitulemustes või õpetaja poolt klassiga töötamiseks koostatud töökavas ning kelle puhul kool rakendab süsteemset abi koolitasandil.
Andekas õpilane on I-XII klassi õpilane, kes oma kõrgete võimete tõttu omab eeldusi saavutada väljapaistvaid tulemusi ning on näidanud kas eraldi või kombineeritult eelkõige järgmisi kõrgeid võimeid: üldine intellektuaalne võimekus, akadeemiline võimekus, loominguline mõtlemine, liidrivõimed, võimed kujutavas-, esituskunstis või spordialadel .
(4) Iga õpilaste arengu toetamiseks ja probleemide ennetamiseks on Loo Keskkooli poolt loodud järgmised võimalused:
* Arenguvestlused arengupotentsiaali väljaselgitamiseks ja kokkulepete sõlmimiseks
* Ainealased konsultatsioonid
* Logopeedilis-eripedagoogiline nõustamine, logopeedi konsultatsioonid
* Kõneravi tunnid
* Lisa eesti keele tund lastele, kelle kodune keel on vene keel
* Koolipsühholoogi konsultatsioonid ja pere nõustamine haridus- ja kasvatusküsimustes
* Sotsiaalpedagoogiline nõustamine lastele, õpetajatele ja lapsevanematele
* Õpiabi ümarlaud õpilasele vajalike tugimeetmete rakendamiseks
* Võimete, isiksuse ja kutsealase sobivuse testimine ning konsultatsioon
* Huvitegevuse, spordi, projektidega seotud arendavad tegevused
(5) Direktor määrab isiku, kelle ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide ja õpetajate vahel. Tema ametinimetus on haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase õppe koordineerijaja ja ta koordineerib kooli tugimeeskonna koostööd lapse toetamisel ning juhib vastavasisulisi ümarlaudu.
(6) Iga HEV õpilase kohta avatakse HEV õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart (IAK)
(7) Haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel kasutatakse pedagoogilis-psühholoogilist hindamist, erinevates tingimustes õpilase käitumise korduvat ja täpsemat vaatlust, õpilast ja tema kasvukeskkonda puudutava lisateabe koondamist, õpilase meditsiinilisi ja logopeedilisi uuringuid.
(8) Andekate õpilaste väljaselgitamisel lähtutakse lisaks üldistele õpitulemustele ka litsentseeritud spetsialistide poolt läbiviidud standardiseeritud testide tulemustest, väga heade tulemuste saavutamisest üleriigilistel või rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, konkurssidel või võistlustel ning valdkonna ekspertide hinnangutest.
(9) Õpilase arengu toetamine toimub kolmel tasandil- klassi tasand, kooli tasand ja võrgustikutöö koostöös teiste spetsialistidega väljaspool kooli.
(10) Õpilasele rakendatud klassitasandil lisameetmete ja nende tulemuslikkuse kohta teevad õpetajad kokkuvõtte oma dokumentatsioonis. Kui selgub, et klassitasandil rakendatust ei ole piisavalt abi, võtab õpetaja ühendust HEV koordinaatoriga.
(11) Õpilase arengu toetamiseks kooli tasandil alustatakse koos kooli tugimeeskonna kaasamisega õpilase arengu toetamisse arengu kirjalikku kaardistamist. Vanema nõusolekul ja tugimeeskonna otsusel avab klassijuhataja HEV õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi ja alustatakse pedagoogilis- psühholoogilise hinnangu koostamist.
(12) Koolis töötavad psühholoog ja logopeed, sotsiaalpedagoog/ HEV- koordinaator, õpiabi rühma õpetaja, kes moodustavad kooli tugimeeskonna ja nõustavad nii õpilasi, lapsevanemaid kui ka klassi- ja aineõpetajaid vastavalt oma pädevusele.
Õpilaste nõustamise ja õpiabi osutamise korra kinnitab kooli direktor.
(13) Vastavalt õpilase individuaalsetele vajadustele rakendatakse individuaal- või koduõpet ning õpiabi. Vallavalitsuse nõusolekul võib direktor moodustada hariduslike erivajadustega õpilaste klasse ja rühmi, samuti õpiabi- ning logopeedilisi rühmi. Vastavad rühmad või klassid kinnitatakse tugimeeskonna ettepanekute põhjal ja/või nõustamiskomisjoni soovitusel kooli direktori korraldusega jooksva õppeaasta 1. oktoobriks ja vastavalt vajadusele teistkordselt 1. veebruariks.
(14) Koolikorraldusliku meetmena saab HEV õpilaste õppe koordineerija ettepanekul ja kooli direktori otsusel suunata kooli I-IX klassi HEV õpilane õpiabirühma, kui tal on selleks vastav näidustus (märge koolivalmiduskaardil, lapsevanema kinnitus näidustuse kohta, koolilogopeedi, koolipsühholoogi ja klassijuhataja koostöös tehtud otsus).
Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega ning logopeediliste probleemidega põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda edukalt täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.
(15) Logopeed, eripedagoog või õpiabirühma õpetaja koostab õpilasele õpiabitundideks individuaalse õppekava lähtudes vastava klassi klassi- või aineõpetaja töökavast. Logopeed, eripedagoog või õpiabi rühma õpetaja viib oma töökavad kooskõlla klassi- ja aineõpetajate töökavadega.
(16) HEV õpilane saab õpiabi ja toetavat tegevust vähemalt kolm tundi nädalas. Õpilastele, kes õpivad tavaklassis põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel, rakendatakse tegevusi õpiabirühmas vähemalt kuus tundi nädalas. Õpiabirühma võib moodustada erinevate klasside õpilastest.
(17) Tugiteenuse rakendamise tulemuslikkuse kohta märgivad kõik hariduslike erivajadustega õpilasega tegelenud õpetajad ja spetsialistid vähemalt kord õppeaastas (õppeaasta lõpus) individuaalse arengu jälgimise kaarti õpilase (aine)alase toimetuleku kirjelduse ja esitavad omapoolsed soovitused. Individuaalse arengu jälgimise kaardis märgitakse ära ka toimunud ümarlauad ja muud kooli poolt rakendatud tugiteenused ja meetmed.
(18) Õpilase arengu toetamine võrgustikutöös.
Kui koolis rakendatud tugiteenused ei ole osutunud tulemuslikuks, palub kool lapse seaduslikel esindajatel läbida lapsega täiendav uuring, mis toimub valdavalt meditsiiniasutuses arstide osalusel. Uuringu tulemused on aluseks õpilase suunamisel Rajaleidja maakondlikku või üleriigilisse nõustamiskomisjoni. Pöördumise nõustamiskomisjoni algatab lapsevanem. Koolil on õigus teha lapsevanemale vastav ettepanek. Lapsevanema keeldumisel on koolil õigus lapse huvide kaitseks pöörduda lastekaitsetalituse poole. Kui õpilane jätkab õpinguid Loo Keskkoolis, tuleb tema arengukeskkonna kujundamisel arvestada nõustamiskomisjoni ja uuringus osalenud spetsialistide soovitusi ning sõlmida konkreetsed koostöökokkulepped perekonnaga või lapse seadusliku esindajaga vastavalt kooli võimalustele. Koostöös koolipidajaga kohandatakse ruume, vajalikke vahendeid, õppetegevuste sisu ja raskusastet sellisel määral, et see ei oleks vastuolus kooli õppekava ja arengukavaga.
(19) Individuaalse õppekava (IÕK) koostamine ja rakendamine.
IÕK on hariduslike erivajadustega õpilase jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. IÕK koostatakse vajadusel õpilasele, kelle on eriline andekus, õpi- ja käitumisraskused, terviserikked, puuded või kes on pikaajaliselt õpikeskkonnast eemal viibinud. IÕK koostamiseks on vaja HEV õpilaste õppe koordineerija ja klassijuhataja ühist otsust, nõustamiskomisjoni või erispetsialisti näidustust ja kooli juhtkonna nõusolekut. IÕK esitab klassi õppekavaga võrreldes õpilaste kognitiivsele arengule ühe või mitme pädevuse osas vähendatud / suurendatud nõudmised. IÕK koostamisse on kaasatud klassijuhataja, õppealajuhataja, HEV koordinaator, logopeed, lapsevanem ning vajadusel abiõpetaja ja psühholoog.